Kutatások

Az intézet munkatársai egyéni kutatásaik mellett jelenleg a következő közös projektekben vesznek részt.

2010-ben indult a „Vallás, egyén, társadalom” című OTKA kutatásunk. A vállalkozás a vallás-egyén-társadalom összefüggésrendszerét a hellenizmus korának vallási sokszínűségétől, a vallás közösségi építőszerepét inkább mutató késő középkoron át, a kora újkor közösségépítő törekvéseiig, majd a modern és posztmodern korunk sajátos, kiscsoportokat és új vallási mozgalmakat erősítő individuális világáig ragadja meg. Vizsgáljuk egyes vallási közösségek és személyek társadalomalakító szerepét, valamint komplex analízisét nyújtjuk olyan, a kelet-európai társadalmakban kibontakozó új vallási folyamatoknak, amelyek a vallás és politikum, a vallási és nemzeti identitás viszonyrendszerének átalakulását vetítik előre.

2011-ben indul a „Lelkiségi mozgalmak a 21. században” című kutatás, mely a Szeged-Csanádi Egyházmegye római katolikus lelkiségi mozgalmait, azok működését kívánja feltérképezni. A vizsgálatok amellett, hogy átfogó képet szeretnének nyújtani az egyházmegyében működő vallásos kisközösségeket, rávilágítanak az egyházmegye külső kapcsolataira valamint a posztmodern kor népi/vernakuláris vallásosságára. A projekt részvevői Prof. Dr. Barna Gábor, Dr. Kozma Gábor, Dr. Nagyné Dr. Frauhammer Krisztina, Gyertyános Éva, Gyöngyössy Orsolya, Povedák Kinga, Dr. Povedák István, Szilágyi Tamás és Dr. Thorday Attila